Dokumenty

Ogólne Warunki Sprzedaży

01 maj 2016

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) przez firmę URDA – Józef Urda (zwany dalej URDA.pl) z siedzibą w 59-220 Legnica, ul. Gombrowicza 41/6 , NIP 6911078895.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS", stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez URDA.pl z innymi przedsiębiorcami i mają tym samym zastosowanie wyłącznie w relacjach handlowych z innymi przedsiębiorcami. Przez Kupującego w rozumieniu niniejszych OWS rozumie się podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę).

3. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Jeżeli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia Kupujący nie odwoła go, ani URDA.pl nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta.

4. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej „http://www.urda.pl". Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z URDA.pl. przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

5. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji OWS, URDA.pl może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia w powyższym zakresie.

§ 2. Oferty, wzorce i ceny

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez URDA.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez URDA.pl mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.

2. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez URDA.pl ich zmianie.

3. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT, opakowania oraz dostawy do Klienta.

§ 3. Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.

2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez URDA.pl (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas URDA.pl ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. URDA.pl może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego od Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.

3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto URDA.pl

4. W przypadku nieterminowej zapłaty, URDA.pl jest uprawniona do żądania odsetek za opóźnienie. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar, w całości lub w części.

§ 4. Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.

2. Zamówienie powinno być złożone w formie elektronicznej poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza zamówienia na adres e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub w formie pisemnej. URDA.pl może przyjąć zamówienie w całości lub w części i potwierdzić zamówienie podając ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę oraz termin dostawy.

3. URDA.pl jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy go potwierdzi. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu, URDA.pl dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.

4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez URDA.pl nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania umowy. URDA.pl ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały pełną lub częściową niemożność lub nieterminowość realizacji umowy.

5. W przypadku dostawy organizowanej przez URDA.pl za pośrednictwem firm spedycyjnych Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem pod wskazanym w formularzu zamówienia miejscu dostawy, a gdy jest to niemożliwe pokryć koszty dojazdu samochodu dostawczego do innego miejsca rozładunku.

6. W przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego, URDA.pl wskaże dokładny termin oraz miejsce w którym odbędzie się załadunek.

7. Jeżeli Kupujący wyznaczył do obioru towaru osobę trzecią, powinien jej przekazać podpisane przez siebie upoważnienie do odbioru towaru oraz dane upoważnionej osoby umożliwiające potwierdzenie jej tożsamości.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do niezwłocznie pocztą e-mail na adres ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub na piśmie.

2. Do czasu rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

3. URDA.pl rozpatrzy reklamację możliwie jak najszybciej, nie później jednak niż 14 dni od daty jej otrzymania.

4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, URDA.pl stosownie do treści żądania zgłoszonego w ramach reklamacji bądź – w razie braku takiego żądania – według swego uznania, może wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w reklamowanym towarze lub przyznać stosowne odszkodowanie, o którym mowa w art. 5761 kodeksu cywilnego. URDA.pl i Kupujący mogą też uzgodnić inny sposób załatwienia reklamacji. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.

4. URDA.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

5. URDA.pl nie ponosi odpowiedzialności za wadę fizyczną towaru powstałą w wyniki jego nieprawidłowego montażu lub zastosowania jeżeli czynności te Kupujący wykonał sam lub zlecił ich wykonanie osobom trzecim.

6. URDA.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów przecenionych, przy których ofercie zostało wyraźnie zaznaczone, iż wystąpienie wad jest przyczyną obniżenia ceny.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie dobrowolnie danych osobowych przez URDA.pl lub podmioty działające na jej zlecenie w związku z realizacją umów sprzedaży. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. – Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.URDA.pl i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie – według wyboru strony powodowej – sąd właściwy dla miejsca siedziby URDA.pl dla miejsca siedziby Kupującego.